Правове регулювання проведення медичних оглядів

Законодавець України встановив обов'язок роботодавця організувати про­ведення медичних оглядів працівників.

Проведення медичних оглядів спрямоване на своєчасне запобігання заподі­янню шкоди життю і здоров'ю працюючих. Тому медичні огляди проводяться з метою встановлення фізичної і психо-фізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, надання допуску до робіт особам, молодшим 21 року, запобігання захворюванням і нещасним ви­падкам, виявлення захворювань, що становлять загрозу зараження працівників, продукції, яка випускається, забезпечення динамічного нагляду за станом здо­ров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і їх шкід­ливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за певною професією.

Законодавство України передбачає проведення попередніх, періодичних та позачергових обов'язкових медичних оглядів.44 Працівники проходять обов'язкові медичні огляди лише у випадках, які чітко передбачені у законодав­стві — спеціальних переліках і списках, законах та інших підзаконних норма­тивно-правових актах, що приймаються у централізованому порядку.

Медичні огляди проходять, зокрема:

44 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994 р. за № 45; Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затверджений поста­новою Кабінету Міністрів України від 6.11.1997 р. за № 1238; Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 5.06.2000 р. за № 124/345; Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та ви­дачі особистих медичних книжок, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. за №559.

3.7. Правове регулювання проведення медичних оглядів

- працівники, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небез­печними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, неспри­ятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29 вересня 1989 року за № 555 "Про удосконалення системи медич­них оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів");

- працівники відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, за­твердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комі­тету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року за 263/121;

- працівники відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року за№ 1238;

- працівники усіх професій віком до 21 року згідно з ст. 17 Закону України "Про охорону праці";

- працівники, які припинили роботу у виробництвах із шкідливими та небез­печними факторами, вплив яких може обумовити пізній розвиток професій­них захворювань, згідно п. 3.1.12 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 19994 року за № 45;

- працівники, які приймаються на роботу на підприємства міжгалузевого про­мислового залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів та маневровою роботою, відповідно до п. 1.8 Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених Міністерством транспорту України від 27 листопада 2000 року за № 654;

- працівники, що виконують роботи з опор, на яких розміщені сигнали автобло­кування, відповідно до п. 4.13 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 31 травня 2000 року за № 120.

З метою уникнення поширення інфекційних хвороб профілактичні медичні огляди зобов'язані проходити працівники окремих професій, виробництв та ор­ганізацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення (ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб від 6 квітня 2000 року). До них належать, наприклад, продавці підприємств продовольчої торгівлі, ку­харі, кухонні працівники, кондитери та офіціанти підприємств громадського харчування; вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і техніч­ний персонал дошкільних навчальних закладів; медичні працівники пологових будинків (відділень), дитячих лікарень (відділень); перукарі, манікюрниці, педикюр ниці, косметики і масажисти; чергові, покоївки та кастелянки, що працюють у готелях.45

45 Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ

З метою запобігання виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз та своєчасного виявлення осіб, інфікованих мікробактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз, проводяться профілактичні медичні огляди. Обов'язкові профілактичні медичні огляди проходять працівники, зайняті на важких робо­тах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, особи віком до 21 року, а також працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяль­ність яких пов'язана з обслуговуванням населення (ст. 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 5 липня 2001 року).

На підприємствах, в установах, організаціях на основі централізованих норм визначаються контингенти працівників, які зобов'язані проходити медичні огля­ди. Роботодавець не вправі зобов'язати працівника проходити медичний огляд, якщо проходження його не передбачено у централізованому законодавстві.

Встановлення контингенту працівників, що проходять обов'язкові медичні огляди, здійснюється роботодавцем разом із санітарно-епідеміологічною стан­цією та профспілковим комітетом. У разі зміни технологічного процесу, вве­денні нових підприємств, технологій, робочих місць і професій роботодавець зобов'язаний поінформувати про це територіальну санепідемстанцію в кінці звітного року. На підставі чого коло працівників корегується щорічно. Один раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві санітарно-епідеміологічний заклад визначає контингенти осіб, які проходять медогляди.

Визначивши контингент осіб, що підлягають періодичним медичним огля­дам, власник складає поіменний список працівників. Один примірник узгодже­ного з санепідемстанцією списку направляється в лікувально-профілактичний заклад, інший залишається на підприємстві.

Проведення медичного огляду передбачено у Положенні про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 19994 року за № 45. Цим Положенням вста­новлюється єдиний порядок організації та проведення медичних оглядів пра­цівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року.

Для деяких категорій працівників прийнято ряд нормативно-правових актів, що встановлюють особливості проведення медичних оглядів. Так, наказом Мі­ністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 5 червня 2000 року за № 124/345 затверджено Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року за № 1238 затверджено Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян.

Працівники проходять попередні при поступленні на роботу та періодичні медичні огляди протягом виконання роботи. Законодавство передбачає і прохо­дження в окремих випадках позачергових медичних оглядів. Вони проводяться за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я

3.8. Правове регулювання проведення навчання з охорони праці___________________

пов'язане з умовами праці, за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки та в інших випадках, передбачених законодавством. Позачергові медичні огляди можуть проводитися на вимогу самого працівника, власника або уповноваженого ним органу чи санітарно-епідеміологічної станції.

Водії транспортних засобів проходять також щозмінні передрейсові та після-рейсові огляди. У разі виявлення ознак захворювання або вад, що включені до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керуван­ня відповідними транспортними засобами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 1999 року за № 299, власник або поса­дова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, відправляє водія на позачерговий медичний огляд.

Проведення медичних обов'язкових оглядів здійснюється за кошт роботодав­ця. Він надає гроші на організацію медоглядів, виділяє приміщення для прове­дення медоглядів, забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками та бланками-направленнями на медогляди. На період проходження працівника­ми медоглядів за ними зберігається місце праці та середній заробіток.

Для належної організації медогляду роботодавець сприяє створенню або по­ліпшенню матеріально-технічної бази медико-санітарних частин, лікувально-профілактичних закладів для проведення медоглядів, направляє працівників на медогляд і здійснює контроль за терміном його проходження.

Працівники зобов'язані проходити обов'язкові медичні огляди. Якщо пра­цівник ухиляється від його проходження, то роботодавець може притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення і зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати.


4190096572128971.html
4190168366689704.html
    PR.RU™