НА ДІЛЯНЦІ

РОЗДІЛ 5

РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ

НА ДІЛЯНЦІ

Загальний фонд оплати праці працюючих на ділянці складається з фондів оплати праці основних виробничих і допоміжних робітників, керівників і фахівців.

Фонд оплати праці (ФОП) кожної категорії працюючих складається з фонду основної заробітної плати (Фосн), фонду додаткової заробітної плати (Фдод) і фонду заохочувальних і компенсаційних виплат (Фз.в.) [10 с.207-209], що відповідає розрахунковій формулі:

ФОПi = Ф осн i + Ф дод i + Ф з.в i

У фонд основної заробітної плати (Фосн) включається зарплата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними ставками (окладом) працівників і посадових окладів, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.

У фонд додаткової заробітної плати (Фдод) входять надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів:

- кваліфікованим працівникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;

- бригадирам з числа працівників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадами;

- керівникам, фахівцям, що служать за виконання особливо важливих завдань на термін їхнього виконання;

- за сполучення професій (посад), розширення зон чи обслуговування збільшення обсягу виконуваних робіт;

- за роботу у важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах, включаючи доплати за роботу у вихідні дні, нічний час;

- премії керівникам, фахівцям, що служать, робітником за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів;

- оплата щорічних і додаткових відпусток;

- оплата робочого часу працівників, що залучаються до виконання державних чи суспільних обов'язків.

У фонд заохочувальних і компенсаційних виплат (Фз.в.) відносять:

- винагороди за підсумками роботи за рік;

- оплата простоїв не з вини робітника;

- одноразові заохочення;

- матеріальна допомога;- сума наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам.

5.1. Розрахунок річного фонду оплати праці основних виробничих робітників

Система оплати праці основних виробничих робітників ділянки — відрядно-преміальна.

Фонд основної зарплати (Фосн) основних робітників ділянки можна визначити по формулі:

Ф осн = Ф тар,

Ф тар = Тзаг.діл. * Сг с.зв.,

де Тзаг.діл. - загальна трудомісткість робіт на ділянці, ч.;

Ф тар - річний тарифний фонд зарплати;

С г с.зв.- середньозважена годинна тарифна ставка основних робітників ділянки, грн.

Розрахунок останньої величини можна визначити як:

де Сг i - годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн. (дод.К);

Росн. i - кількість основних робітників, що працюють по даному розряді, осіб;

Кбв- коефіцієнт, що враховує зміна розцінок при багатоверстатному обслуговуванні (дод.Л);

å Росн.i - загальна кількість основних робітників на ділянці, ос.

Загальна кількість основних робітників на ділянцістановить 23 особи.(табл.4.1.)

З яких 7 осіб 3-го розряда і 16 другого розряда

Середній тарифний розряд виробничих робітників

і сер =

Використовуючи додатки К і Л розрахуємо Сг I

Сг I =

Тзаг.діл. - загальна трудомісткість робіт на ділянці становить 57089 годин (у кожного за варіантом з табл.2.1.)

Ф осн = Тзаг.діл. * Сг с.зв.,= 57089*5,07 = 289 441,23 грн

Додаток Л

Коефіцієнти на розцінки при багатоверстатному обслуговуванні

Коефіцієнт Кількість верстатів, що обслуговуються
Кб.о 0,65 0,48 0,39 0,35 0,32 0,3


4190936974969550.html
4190956062587853.html
    PR.RU™