Порядок здійснення банками операцій з акціями

Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во на участь в управлінні ним, дає його власникові право на отри­мання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, при­вілейованими та простими. Громадяни можуть бути влас­никами, як правило, іменних акцій. Акціонерам може вида­ватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.

Акція, як і будь-який інший цінний папір, має ряд обов'язкових реквізитів, у тому числі: фірмове найменуван­ня акціонерного товариства та його місцезнаходження, най­менування цінного паперу — «акція», порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власни­ка (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерно­го товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, Що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. До акції може Додаватися купонний лист на виплату дивідендів, який також має містити встановлені законодавством реквізити.

Водночас згідно з ч. 2 ст. 33 Закону «Про банки і бан­ківську діяльність» банкам забороняється випуск акцій на пред'явника.

Залежно від кількості акцій, якими володіють акціоне­ри, останні мають можливість брати участь в управлінні ак­ціонерним товариством. Зокрема, найменший вплив ма­ють так звані міноритарні акціонери. Під значним пакетом акцій мають на увазі таку кількість акцій, за наявності якої акціонер може впливати на управління справами емітента (згідно з міжнародною практикою під значним пакетом ма­ють на увазі володіння або розпорядження більше як 5% ак­цій одного емітента). Значний пакет акцій, що дає у вищому органі управління 26% голосів, часто називають блокуючим, оскільки без цих голосів не можна прийняти рішення, що вимагає 3/4голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Таких акціонерів називають мажоритарними.Щодо операцій з акціями, вони бувають кількох видів. Корпоративні операції з акціями передбачають деноміна­цію акцій (зміну номінальної вартості та кількості акцій, що випущені емітентом, при якій розмір статутного фон­ду не змінюється; бувають двох видів: дроблення або розділ (спліт), консолідація (зворотний спліт)); індексацію (об'яву нового, підвищеного номіналу акцій із відповідним збільшенням розміру статутного фонду, яке відбувається внаслі­док переоцінки вартості основних коштів).

Чинне законодавство передбачає вимоги та порядок збільшення або зменшення статутного фонду акціонерно­го товариства. Поряд із цим визначається порядок держав­ної реєстрації випусків акцій акціонерними товариствами. Зокрема, згідно з Положенням про порядок реєстрації ви­пуску акцій закритих акціонерних товариств, що прийнято на виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законів, реєстра­ція випуску акцій здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до реєструючого органу. Реєстрація наступного випуску акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за умо­ви реєстрації попередніх випусків акцій на відповідні роз­міри статутного капіталу в установленому законодавством порядку.

Положення містить вимоги щодо переліку документів, які необхідно подавати до Державної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку для реєстрації емісії акцій, а також Підстави для відмови в їх реєстрації.

Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту ви­дається свідоцтво, яке є підставою для друкування бланків сертифікатів акцій, якщо акції випускаються у формі доку­мента. Якщо акції випускаються у бездокументарній фор­мі свідоцтво є підставою для оформлення глобального сер­тифіката.

Законодавством встановлений і кінцевий термін для по­дання акціонерним товариством документів для здійснення державної реєстрації емісії акцій — не пізніше 60 календар­них днів із дати державної реєстрації статуту або внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу.

Банки здійснюють емісію власних акцій та оголошують підписку на паї відповідно до законодавства України про господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, встановлених Законом «Про банки і банківсь­ку діяльність». Важливим положенням цього закону є те, що наявність збитків у банку не є перешкодою для оголо­шення підписки на акції або паї банку та збільшення статут­ного капіталу банку.

Водночас законодавство містить ряд обмежень банків, пов'язаних з акціями. Зокрема, банки мають право при-дбавати власні акції або паї з наступним письмовим пові­домленням НБУ про укладені угоди, яке має бути надіслане протягом п'яти робочих днів з дати укладення угод. Банкам не дозволяється придбавати власні акції, якщо це може при­звести до падіння регулятивного капіталу нижче мінімаль­ного рівня.

Якщо банк бажає придбати загальну кількість власних акцій або паїв у розмірі 10% загальної емісії і більше, він зобов'язаний письмово повідомити НБУ за 15 календарних днів до укладення угод. При цьому за центральним банком залишається право заборонити банку купівлю власних ак­цій або паїв, якщо це може призвести до погіршення фінан­сового стану банку.

Банк-емітент продає свої акції на первинному ринку без­посередньо або через андеррайтерів. Банку дозволяється виступати посередником під час купівлі-продажу власних акцій або паїв. Додаткові вимоги встановлено і для акціо­нерів, які мають або хочуть придбати акції банку, що тяг­нуть за собою істотну участь.


4193663968771021.html
4193744298181632.html
    PR.RU™