БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ: індивідуальний (Форма-2)

Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки повинна містити ґрун­товний виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік за кожною бюджет­ною програмою.

Форма призначена для всебічного, якісного та змістовного викладення запиту що­до обсягу бюджетних коштів на плановий рік по бюджетній програмі для оцінки ефек­тивності використання цих коштів і доцільності їх включення до проекту міського бюджету на плановий рік (визначення пріоритетності тощо), а також здійснення про­гнозу надходжень спеціального фонду за відповідною бюджетною програмою на на­ступні два роки.

У пункті 3 вказуються нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється виконання бюджетної програми, та визначається мета і завдання, на досягнення яких спрямована бюджетна програма.

У підпункті 3.1. формується мета бюджетної програми/Проекту та визначаються строки її реалізації. Ця інформація буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорта бюджетної програми.

Мета бюджетної програми/Проекту — кінцевий результат, що досягається при виконанні бюджетної програми, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку держави в середньостро- ковому періоді. Мета має бути чіткою, реальною та досяжною і не повинна суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма має пері­одичний характер, закінчується строк її виконання або прийняття нових законодав­чих актів потребує внесення змін.

У підпункті 3.2 вказуються нормативно-правові акти, на підставі яких здійсню­ється виконання бюджетної програми. Виходячи з цього переліку, головний розпо­рядник формуватиме п.5 паспорта бюджетної програми.

У пункті 4 приводяться всі надходження на виконання бюджетної програми.

У підпункті 5.1 пункту 5 визначається перелік завдань бюджетної програми у ра­зі необхідності (можливості) їх визначення в межах проекту, виконання яких забез­печує реалізацію цієї бюджетної програми. Відповідно до цього переліку будуть фор­муватися результативні показники у пункті 7 Форми-2 та складатися паспорт бюджетної програми.Завдання бюджетної програми/Проекту — чіткий, конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми/Проекту комплекс заходів, що відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програ­ми/Проекту та підлягає перевірці.

Завдання не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі напрями у її складі мають періодичний характер, за­кінчується термін їх виконання або в результаті прийняття нового законодавства ви­никають нові завдання у складі існуючої бюджетної програми/Проекту.

У пункті 7 наводяться результативні показники з розподілом за завданнями, ви­значеними у пункті 5 Форми-2.

Результативні показники — показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджет­ної програми/Проекту, для досягнення визначених мети та завдань цієї бюджетної програми/Проекту.

Результативні показники поділяються на такі групи:

1) показники затрат — визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми/проекту та характеризують структуру витрат бюд­жетної програми/проекту (наприклад, кількість установ, кількість обладнання тощо);

2) показники продукту — використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми/Проекту, кількість користу­вачів товарами (роботами, послугами) тощо;

3) показники ефективності — залежно від напрямів виконання бюджетної про­грами/проекту можуть визначатися як: витрати ресурсів на одиницю продукту (еко­номність); відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до витраченого обсягу фінансових ресурсів (продуктивність); досяг­нення визначеного результату (результативність);

4) показники якості — відображають сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача від­повідно до їх призначення та демонструють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок кош­тів бюджетної програми/проекту (наприклад, зниження захворюваності на туберку­льоз на 2% порівняно з минулим періодом).

Обов'язково необхідно заповнити поле «Джерело інформації», визначивши най­менування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпо­рядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведе­них результативних показників.

У процесі аналізу до одних бюджетних програм/Проектів можна застосувати всі ці типи результативних показників, до інших — лише деякі з них. Тому головним при аналізі бюджетної програми/проекту є забезпечення оптимального поєднання критеріїв оцінки (результативних показників).

У пункті 8 наводиться структура видатків на оплату праці, елементами якої є:

- обов'язкові виплати, що включають: основну заробітну плату, обов'язкові на­дбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

• тарифні ставки (оклади);

• надбавки за ранги державних службовців;

• надбавки за вислугу років;

• підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем);

• надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умо­вами оплати праці;

• доплати за шкідливі умови праці;

• доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці;

- інші доплати та надбавки, що включають доплати та надбавки, які мають не­обов'язковий характер, у тому числі:

• доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

• щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків;

• доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих ка­тегорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

• доплати за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

• доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконува­них робіт;

• доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час;

• надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови;

- премії: всі види преміальних виплат;

- матеріальна допомога, що включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

• на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

• на соціально-побутові потреби, у т.ч. при виході на пенсію, тощо.

При цьому в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

Розрахунки проводяться на підставі даних окремих форм, доведених департамен­том бюджету та фінансів міської ради головним розпорядникам коштів міського бюджету.

У пункті 9 містяться дані щодо чисельності зайнятих у бюджетних установах у розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами до останнього з трьох наступних років, що прогно­зуються.

При цьому кількість штатних одиниць наводиться у розрізі фондів: штатні одини­ці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у гра­фі «загальний фонд»), та штатні одиниці й фактично зайняті посади, які утримують­ся за рахунок спеціальних видатків (у графі «спеціальний фонд»). У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, які отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, одержують додаткову оплату праці зі спеціального фон­ду, або працюють за сумісництвом у підрозділі, що утримується зі спеціального фон­ду, їх чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді».

У підпунктах 10.1 та 10.2 пункту 10 наводиться перелік державних / регіональних цільових програм, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми/Проекту відповідно у плановому році та двох наступних за плановим роках, із наведенням відповідних обсягів видатків / надання кредитів бюджету.

Пункт 11. Заповнення таблиць у підпунктах 11.1—11.2 дає можливість провести моніторинг та аналіз ефективності управління головним розпорядником своїми зо­бов'язаннями по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені ви­датки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденції що­до заборгованості по заробітній платі та заходи з приведення мережі і чисельності зайнятих у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи щодо приведення своїх зобов'язань на плановий рік у відповідність з обсягами видат­ків на цей рік.

У пункті 12 необхідно:

- обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надход­жень на плановий рік та наступні за плановим два роки, в тому числі навести показ­ники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень; вартість іншого майна, що здається в оренду; кількість студен­тів, які навчаються на платній основі; кількість місць у гуртожитках; кількість відві­дувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами, що належать до доходів спеціаль­ного фонду;

- викласти основні підходи до розрахунку прогнозу інших надходжень;

- змістовно пояснити мету та завдання видатків / надання кредитів спеціального фонду на виконання програм/проектів, для чого вимагається:

• вказати нормативно-правові акти, з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень та інших надход­жень до спеціального фонду (на підставі яких у теперішній час отримуються ці кош­ти) та визначено напрями їх використання; пояснити джерела утворення спеціаль­них надходжень та основні напрями їх використання (у тому числі за економічними статтями);

• навести основні показники, які характеризують обсяг спеціальних видатків / надання кредитів на плановий рік та прогнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділа­ми бюджетних установ за рахунок власних надходжень, тощо);

• описати загальні напрями використання власних надходжень та інших надход­жень до спеціального фонду у двох попередніх роках.4195324347553629.html
4195343089576793.html
    PR.RU™