Література для самостійного опрацювання

1. Етнографія України. - Л., 1994.

2. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.

3. Концепція виховання у національній системі освіти // Освіта Укра­їни, 1996.

4. Кравець О. Сімейний побут і звичаї українського народу. — К., 1966.

5. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

6. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. -К.,1974.

7. Український дитячий фольклор. — К., 1962.

8. Українознавство: Посібник. - К., 1994.

Контрольні запитання і завдання

1. Визначте зміст і характер праці у вашій сім'ї. Які трудові традиції вашої сім'ї?

2. Розкрийте психолого-педагогічний механізм підготовки дитини до праці в українській народній педагогіці.

3. Чиїми іменами і чому назване те добре, що виплекане руками лю­дей у вашій місцевості?

4. Ознайомтесь зі статтею: Загребельний П. Ми створили хліборобсь­ку цивілізацію // Радянська освіта. — 1990. — 24 серпня.

5. Які засоби трудового виховання визначає народна педагогіка?

6. Які методи і прийоми трудового виховання наш народ вважав найе­фективнішими?

7. Які, на вашу думку, проблеми трудового виховання сьогодні?


ТЕМА 6. Моральне виховання в українській етнопедагогіці

ПЛАН

1. Мораль і духовність в українській етнопедагогіці.

2. Завдання морального виховання.

3. Основні принципи морального кодексу народу.

4. Методи, засоби і прийоми морального виховання в українській ет­нопедагогіці.


4197285618327544.html
4197329280817664.html
    PR.RU™